Silesian University of Technology

Faculty of Chemistry

Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers

 

dr hab. inż. Jerzy Żak

 

Dr hab. inż. Jerzy Żak jest profesorem nadzwyczajnym. w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w badaniach procesów fizykochemicznych zachodzących na granicy faz w tym w elektrochemii, polimeryzacji elektrochemicznej, modyfikacji powierzchni ciała stałego, monomolekularnych warstwach organicznych. Od szeregu lat współpracuje z kilkoma amerykańskimi grupami badawczymi. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych, w większości w czasopismach o światowym zasięgu.
Obszar działalności i zainteresowań naukowych obejmuje następujące dziedziny:
-elektrochemia, spektroelektrochemia UVVIS, IR, Ramana
-metody i zastosowania -procesy elektropolimeryzacji, polimery przewodzące, szczotki polimerowe;
-fizykochemia procesów powierzchniowych i fizyczne metody analizy powierzchni;
-mikroskopia tunelowa i oddziaływań międzyatomowych (STM/AFM) w badaniach chemicznych i elektrochemicznych
-samoorganizacja monomolekularnych warstw organicznych na zorientowanych powierzchniach monokryształów;
-funcjonalizowane monowarstwy organiczne -metody i zastosowania nanotechnologii
-nowe metody generowania i zastosowań tlenu singletowego
-diament syntetyczny domieszkowany w zastosowaniach elektrochemicznych;

Inne zainteresowania: muzyka klasyczna, wędrówki górskie, narciarstwo zjazdowe, rower
Contact information:
Room no.:112
phone: +48 32 237 1024
fax: +48 32 237 1925
email:Jerzy.Zak@polsl.pl;