Silesian University of Technology

Faculty of Chemistry

Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers

Polimery przewodzące stanowią grupę materiałów o właściwościach specjalnych, dzięki którym znajdują coraz szersze zastosowania w wielu dziedzinach nauki i techniki a w szczególności w elektronice. W chwili obecnej nie otrzymano jeszcze materiału, który spełniałby wszystkie wymagania przemysłu, dlatego też trwają intensywne badania, zarówno w ośrodkach przemysłowych jak i akademickich, polegające zarówno na poszukiwaniu nowych materiałów lub modyfikacji tych już znanych. W ramach projekty prowadzono badania nad możliwością kontrolowania morfologii cienkich warstw polimerowych i pośrednio na ich właściwości fizykochemiczne. W pracy zastosowano grupę związków karbazolu, którego pochodne są często stosowane jako materiał aktywny w optoelektronice np. w konstrukcji diod elektroluminescencyjnych. W pracy zastosowano związki z grupy mono- oraz bis- i tris- karbazoli o symetrycznej strukturze, które w sprzyjających warunkach mogą wykazywać tendencję do specyficznej agregacji. W badaniach zastosowano metody polimeryzacji elektrochemicznej oraz chemicznej polimeryzacji utleniającej zarówno cząsteczek znajdujących się w roztworze oraz w postaci stałej na elektrodzie. Warstwy nanoszono metodami zanurzeniowymi oraz przez wylewanie z roztworu w kontrolowanych warunkach lub przy wspomaganiu wirowania odśrodkowego. W ramach przeprowadzonych czynności badawczych, udało się modyfikować strukturę polimeru i w pewnym zakresie właściwości. Stosując różne metody nanoszenia warstw i polimeryzacji można było wpływać nie tylko na grubość otrzymywanej warstwy ale, w przypadku warstw o ziarnistej strukturze, także na wielkość ziaren. Takie modyfikacje pozwoliły wpływać na niektóre właściwości filmu polimeru. W dwóch przypadkach stosując różne metody nanoszenia warstw i polimeryzacji udało się otrzymać dla tych samych związków filmy o różnej strukturze - ziarnistej lub włóknistej, które wykazywały także większe różnice we właściwościach. Praca ma charakter poznawczy, jej wyniki po przeprowadzeniu dodatkowych badań planuje się opublikować w czasopismach naukowych.


Conducting polymers are a group of materials of special properties, finding application in many fields of science and technology, particularly in electronics. At the moment we still don’t know materials that would fulfill all requirements of the industry, which is why intensive research are conducted either in industrial and academic centers, involving searching for new materials or modifying those already known. In the project a research was carried on possibility of controlling the morphology of the polymer films, hoping to find also corresponding results in their physicochemical properties modification. In the study a carbazole derivatives were used, which is known as attractive compound for application in optoelectronics, e.g. as active layer in the light emitting diode construction. For research were used compounds of mono- and bi- or tri- carbazoles of symmetrical structure, which in favorable circumstances may tend to specific aggregation. Polymerization was performed either for molecules in solution and in the solid film form electrode using the electrochemical polymerization method or chemical oxidative polymerization. In the research few methods were used for preparation of solid film layers of investigated compounds, including immersion method and casting from the solution under controlled conditions, spin coating method. In result of various activities some modifications of polymer structure and to some extent the properties could be recieved. Using various methods of layers preparation and various method of polymerization could be controlled not only on the thickness of the obtained layer but, in the case of a granular structure, the size of the grains. Such modifications are allowed to affect certain properties of the polymer film, especially conductivity. In two cases, by using different methods of layers application and polymerization for the same compounds films of different films structure were obtained - a granular or fibrous like, which also exhibited greater differences in film properties. The research have rather a cognitive character, after the additional test results will be published in corresponding scientific journals.


Strzody 9 (street)
44100 Gliwice (town)
Poland
phone: +48 32 237 1509
fax: +48 32 237 1925
email: rch4@polsl.pl